หน้าหลัก

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “๓ พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ ๕

จัดระหว่างวันที่ ๔-๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ดวงจิตต์ รีสอร์ท อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซี่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัด โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้

  • กลุ่มที่ ๑ ด้านการเรียนการสอน : Lifelong Learning (Credit Bank)
  • กลุ่มที่ ๒ ด้านการวิจัย : การปรับระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่องรองรับการจัดสรรทุนวิจัยของประเทศรูปแบบใหม่
  • กลุ่มที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ : การบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง (การสร้างผลงานจากการบริการฯ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)
  • กลุ่มที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการ : Digital University (Smart office, Digital transformation, Big data)
  • กลุ่มที่ ๕ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : Cultural Economy (เศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรม)
  • กลุ่มที่ ๖ ด้านการพัฒนานักศึกษา : Smart Student
  • หัวข้อ Start up

เอกสารต่างๆ

 

MV เพลง 3 มอ สานฝันสร้างสรรค์แผ่นดิน

Karaoke เพลง 3 มอ สานฝันสร้างสรรค์แผ่นดิน

เพลง สามมอ สานฝันสร้างสรรค์แผ่นดิน
คำร้อง / ทำนอง : ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง
เรียบเรียง : กิตติชัย วิชัย
ศิลปิน : ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง / บุญพร้อม ศรีภัคดี

มหาลัยขอนแก่น มุ่งสร้างความสุขสดใส เพื่อสังคมไทยให้ก้าวไกลและวัฒนา
องค์พระธาตุพนมที่หมู่เฮ้าเทิดทูนบูชา กัลปพฤกษ์สพรั่งงามตา
เสียงแคนแว่วมาผูกเสี่ยวนำกัน

เชิงดอยสุเทพเขตถิ่นข้าเจ้า มอ ชอ ไทกำเมืองได้เรียนเริ่มก่อ
มอ ชอ ญะการญะงาน ช้างเยื้องขยับ ทองกวาวปักลงกลางลาน
คบเพลิงบอกเป็นพยาน มอ ชอ สร้างงานเพื่อไทยทั่วถิ่น

สงขลานครินทร์ถิ่นนี้ มอ ออ หนุ่มใต้แดนเมืองสตอ เดินตามทางเสด็จพ่อสอนมา
ศาสตร์ศิลป์คู่ถิ่นสร้างสรรค์แผ่นดินถิ่นไทยนานมา
หนังลุง ทุ่งเล โนราห์ สืบสานนานมาดูไทยเจริญ

* อยากจะเชิญพี่น้องสามมอ มอ ขอ มอ ออ มอ ชอ มาร่วมมือกัน
สร้างสรรค์บัณฑิต แลกเปลี่ยนแนวคิด ให้กันและกัน
เหนือ ใต้ อีสาน เรานั้น มาร่วมสร้างสรรค์แทนคุณแผ่นดิน

Music / ซ้ำ *

สร้างสรรค์บัณฑิต แลกเปลี่ยนแนวคิด ให้กันและกัน
เหนือ ใต้ อีสาน เรานั้น มาร่วมสร้างสรรค์แทนคุณแผ่นดิน

อำนวยการผลิต โดย ผศ.ลิขิต อมาตยคง (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ควบคุมการผลิต โดย ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ
Producer : อ.ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง
Mix & Mastering : กิตติชัย วิชัย
Percussion : คมแมน ศรีวิชัย
Chorus : กิตติชัย วิชัย / บุญพร้อม ศรีภักดี / คมแมน ศรีวิชัย
ขอขอบคุณห้องบันทึกเสียง : The Best Studio เลขที่ ๑๗๒ หมู่ ๕ ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์